Pro firmy

MENU

Finanční alokace programu Kreativní vouchery SČK (3. výzva) pro malé a střední firmy je vyčerpána.

Na Žadateli o kreativní voucher spočívá hlavní zodpovědnost za správné vyplnění a včasné dodání dokumentů souvisejících s administrací projektu v rámci programu Kreativní vouchery Středočeského kraje. Oproti předchozím Výzvám došlo ve 3. výzvě Kreativních voucherů  k několika změnám:

 • Žadatelem smí být pouze právnická osoba
 • Míra podpory se zvýšila ze 75 % na 85 %
 • Doba realizace projektu je prodloužena na 12 měsíců
 • Žádost o poskytnutí KV se podává pouze formou on-line formuláře
 • Žadatel může při definování požadovaných kreativních služeb využít pomoci experta doporučeného SIC

Kdy a jaký dokument podat?

Základem je, pozorně si přečíst dokument Výzva

Pokud se rozhodnete využít služeb experta, kontaktujete manažerku programu.

První krok

Podání žádosti o KV zahrnuje dokumenty:

 1. Žádost o poskytnutí KV
 2. Nabídka poskytnutí služeb od Poskytovatele kreativních služeb
 3. Čestné prohlášení žadatele o KV

Dokumenty “02_Nabídka poskytnutí služeb od Poskytovatele kreativních služeb” a “03_Čestné prohlášení žadatele o kreativní voucher” vytisknete, podepíšete, naskenujete a vložíte jako přílohu do on-line formuláře Žádost o poskytnutí KV. V případě že používáte elektronický podpis, vložíte přímo.

Druhý krok

V případě, že Žádost o KV vyhověla formální i věcné kontrole, o čemž bude Žadatel vyrozuměn emailem, obdrží dvě paré dokumentu Smlouva o poskytnutí KV. Smlouvu podepíše a v listinné podobě doručí na adresu Poskytovatele dotace – tedy SIC. Následně Smlouvu podepíše statutární ředitel SIC a jedno paré Smlouvy bude zasláno zpět Žadateli.

Třetí krok

Žadatel má na realizaci projektu 12 měsíců od data podání Žádosti.  Do 30 dnů od ukončení realizace projektu zažádá podnik o proplacení dotace a předloží osobně nebo do datové schránky “ucdungk” následující dokumenty:

 1. Žádost o proplacení dotace
 2. Kopie Předávacího protokolu
 3. Kopie faktury vystavené Poskytovatelem kreativní služby
 4. Kopie výpisu z bankovního výpisu Žadatele
 5. Kopie Smlouvy o poskytnutí kreativních služeb nebo obdobného dokumentu

V případě, že Žadatel využil služeb experta předloží navíc tyto dokumenty:

 • kopie faktury / daňového dokladu vystavené expertem s výčtem hodin poskytnutých služeb;
 • kopie výpisu z bankovního účtu Žadatele, dokládající realizaci platby expertovi
 • kopie smlouvy o poskytnutí odborných služeb expertem nebo obdobného dokumentu.

Výše uvedené dokumenty budou zkontrolovány ze strany Poskytovatele dotace. Následně se uskuteční rozhovor nebo videokonference, vyhodnocující realizaci projektu. Bude-li vše v pořádku, vydá Poskytovatel dotace Rozhodnutí o přiznání podpory malého rozsahu.  Do 30 dnů od vydání tohoto rozhodnutí bude dotace proplacena na bankovní účet Žadatele.