Pro firmy

MENU

Na Žadateli o kreativní voucher spočívá hlavní zodpovědnost za správné vyplnění a včasné dodání dokumentů souvisejících s administrací projektu v rámci programu Kreativní vouchery Středočeského kraje.

Kdy a jaký dokument podat?

Základem je, pozorně si přečíst dokument Výzva.

První krok

Podání žádosti o KV zahrnuje dokumenty:

1. Žádost o poskytnutí kreativního voucheru
2. Nabídka poskytnutí služeb od Poskytovatele kreativních služeb
3. Čestné prohlášení žadatele o kreativní voucher

Tyto dokumenty zaslat do datové schránky SIC:  ucdungk

Druhý krok

V případě, že Žádost o KV vyhověla věcné i formální kontrole, bude Žadateli (firmě) zaslána k podpisu Smlouva o poskytnutí KV, a to ve dvou paré. Jednatel firmy Smlouvu podepíše a jedno paré zašle zpět na adresu Poskytovatele dotace – tedy SIC.

Třetí krok

Do 30 dnů od podpisu Smlouvy o poskytnutí KV je Žadatel (firma) povinen dodat SICu kopii dokumentu Smlouva o poskytnutí  kreativní služby, uzavřené mezi firmou a kreativcem. K této smlouvě není uveden vzor, obě smluvní strany se dohodnou na písemné formě uvedené smlouvy.

Kopie této smlouvy se zasílá do datové schránky SIC:  ucdungk

 Čtvrtý krok

Po ukončení realizace projektu (nejdéle 8 měsíců od podání Žádosti o KV a dle data uvedeného ve Smlouvě o poskytnutí kreativní služby) zažádá firma o proplacení dotace a předloží následující dokumenty:

  1. Žádost o proplacení dotace
  2. Předávací protokol
  3. Faktura/y vystavené Poskytovatelem kreativní služby
  4. Doklad o proplacení faktur (v případě, že se jedná o elektronický výpis z účtu, je třeba, aby jej podepsal jednatel firmy, která platbu uskutečnila)

Výše uvedené dokumenty budou zkontrolovány ze strany Poskytovatele dotace, bude-li vše v pořádku, bude přistoupeno k vydání Rozhodnutí o přiznání podpory de minimis.  Do 30 dnů od vydání tohoto rozhodnutí bude dotace proplacena na bankovní účet Žadatele.