MENU

Radim Dusek, Blonde films

Nabizime sluzby v oblasti reklamy, marketingu, reklamnich textu, sloganu, vyroby TV, rozhlasovych spotu, animaci.

Vyroba reklam pro zahranicni klienty.

Kontakt

Radim Dusek

Tel.: 603 316 541 E-mail: radim@blondefilms.cz Www: http://www.blondefilms.cz
Slunecni namesti 2583/11,
Praha 5