MENU

ILA, s.r.o.

Společnost ILA, s.r.o. vytváří, plánuje, koordinuje a realizuje projekty založené na výsledcích vědeckého výzkumu a vývoje. Pro své klienty zajišťuje služby spojené s komercializací jejich nápadu, a to již od samého počátku. Transferem znalostí a technologií se firma zabývá více než 26 let své existence.

Naši experti jsou schopni

 • Ocenit technologii, a to i v jejím raném stadiu
 • Zajistit Proof-of-concept aktivity
 • Vytipovat potřebné odborníky ve vědecko-výzkumných institucích
 • Poradit nejvhodnější způsob ochrany duševního vlastnictví
 • Zpracovat tržní analýzu
 • Pomoci s tvorbou podnikatelského plánu
 • Najít vhodnou cestu komercializace produktu
 • Poskytnout konsultaci start-up společnostem i NGOs
 • Školit v problematice transferu znalostí a technologií
 • Najít vhodný dotační titul na financování projektu z ESIF nebo Komunitárních programů
 • Sestavit konsorcium pro mezinárodní projekt (např. do Horizon2020, Horizon Europe)

Kontakt

Kateřina Čihařová

Tel.: +420724007879 E-mail: katerina.ciharova@ila.cz Www: http://www.ila.cz/
Opatovická 1659/4, 110 00 Praha 1 IČ: 61502260 DIČ: CZ61502260

Názory klientů

Dobrý den,
Ještě jednou bych Vám rád velmi poděkoval za dokonalou spolupráci a nenápadný, leč účinný tlak na to, abychom vše zvládli co nejdříve a co nejlépe. Moc si toho vážíme a doufám, že se to podaří.
Hezký den
Jiří Čtyroký

Mgr. Jiří Čtyroký, Ph.D., ředitel sekce, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy

Dear Sir/Madam,
We acknowledge receipt of the CREATIVE EUROPE Programme application you have just submitted electronically under the reference number 623546-CREA-1-2020-1-CZ-MED-ONLINE3.
Please cite this reference number in your communications with the Executive Agency.
For details of the backup copy that you are required to submit (if applicable), please visit the relevant call for proposals page or the following webpage :
https://eacea.ec.europa.eu/documents/eforms_en
Thank you for your interest in the CREATIVE EUROPE Programme.

Yours faithfully,

EACEA

Education, Audiovisual & Culture Executive Agency (EACEA

Společnost ILA, s.r.o. nám velmi pomohla rozjet náš start-up zaměřený na digitální módu. Z projektového záměru, který neměl jasné obrysy, náš kolektiv dovedla přes proof-of-concept, určení strategie dalšího rozvoje, zpracování business plánu a získání dotace z programu SME instrument EU až k založení společnosti. I nadále využíváme služeb obou jednatelů společnosti ILA, kteří jsou našimi mentory.

Barbora Hašková, CEO a jednatelka, OFFORM3D, s.r.o.

Reference

SEMAFORhome - SMART EVALUATION METHODOLOGY OF ACCESSIBILITY FOR HOME

Branding, Design Thinking
Rok realizace: 2017

Standardizovaná (validní a reliabilní) metodika s názvem SEMAFOR home (Smart Evaluation Methodology of Accessibility for HOME) je jedinečný objektivní nástroj pro hodnocení bariér v domácím prostředí osob se zdravotním postižením.

Tento nástroj využívaný při provádění domácích návštěv slouží k systematické identifikaci architektonických bariér s ohledem na konkrétní postižení a aktuální potřeby jedince, což je základním předpokladem optimalizace domácího prostředí OZP. Architektonické bariéry do značné míry izolují osoby s pohybovým omezením od společnosti a znesnadňují jim návrat do aktivního a plnohodnotného života, jehož nedílnou součástí je i pracovní uplatnění. Uplatnění zdravotně znevýhodněných osob na pracovním trhu se netýká jen ekonomické oblasti, ale jeho význam zasahuje i do oblasti sociální a psychologické rehabilitace.

Výhody metodiky SEMAFOR home:

 • Komplexní systematické posouzení celé domácnosti
 • Důraz na preference klienta
 • Jednoduché vyplnění
 • V on-line formuláři barevná vizualizace jednotlivých bariér dle jejich závažnosti (v barvách semaforu)
 • Důraz na frekvenci, jak často je nutné hodnocenou bariéru překonávat

V České republice chyběl standardní nástroj, pomocí kterého by bylo možné systematicky posuzovat bariéry a na základě výsledku evaluace navrhnout efektivní způsob jejich odstranění. Česká asociace ergoterapeutů a společnost ILA, s.r.o. proto zrealizovaly projekt zaměřený na vývoj vhodné metodiky. Inspirací nám byl obdobný nástroj vyvinutý partnerem projektu – „Department of Health Sciences” Lékařské fakulty univerzity v Lundu s názvem Housing Enabler, který však na rozdíl od SEMAFOR home vychází ze švédských legislativních norem a nereflektuje specifické potřeby obyvatele hodnocené domácnosti ani četnost, jak často je nutné konkrétní bariéru překonávat.

InnovationProcessor - on-line nástroj pro podporu rozhodování

Branding, Marketing
Rok realizace: 2019

InnovationProcessor je nástroj na podporu rozhodování profesionálů v oblasti transferu znalostí a technologií. Zahrnuje všechny oblasti inovací, včetně inovací přinášených kreativním průmyslem. Jeho využití je velmi efektivní, při posuzování potenciálu komerčního úspěchu praktické aplikace určitého inovačního záměru, technologie nebo know-how je uživatel veden souborem strukturovaných otázek k vyhodnocení řady nezávislých dimenzí, které úspěch této praktické aplikace ovlivňují (pokročilost produktu, inovativnost, trh, ochrana duševního vlastnictví, realizační tým atd.). Jednou z jeho hlavních výhod je aplikace designového myšlení, které umožnilo jeho uživatelky jednoduchou, logickou a příjemnou formu. Výsledkem použití aplikace je nejen skóre charakterizující pravděpodobnost úspěchu (tj. aplikační potenciál) daného inovačního námětu, technologie nebo know-how, ale i doporučení jakým směrem daný inovační záměr díle rozvíjet tak, aby se tato pravděpodobnost zvýšila.
Posuzování pravděpodobnosti úspěchu je možné na dvou úrovních podrobnosti lišících se odbornou úrovní posuzovatele a objemem vstupních dat, která jsou v průběhu hodnotící procedury použita.

Winstonsquare

Branding, Marketing
Rok realizace: 2020

Winstonsquare je platforma vyvinutá ILA společně s podnikatelským inkubátorem xPORT Vysoké školy ekonomické. Jejím cílem je vést budoucí zakladatele start-upů od formulace inovačního konceptu přes jeho vyhodnocení a případnou modifikaci až do stadia jeho realizace a zasídlení v podnikatelském inkubátoru. Díky využití designového myšlení je komunikace mezi nositeli inovační myšlenky a podpůrným týmem operujícím Winstonsquare jednoduchá, intuitivní a uživatelsky příjemná. Platforma je využitelná pro všechny typy start-up záměrů, včetně záměrů v oblasti kreativního průmyslu.