FAQ

MENU

Co je kreativní voucher a k čemu slouží?

Kreativní voucher je jednorázová finanční podpora, která si klade za cíl podpořit spolupráci malých a středních podniků (dále MSP) s kreativci. Propojení firemního a kreativního sektoru by podnikům mělo pomoci  navrhnout  nebo propagovat výrobek či službu, nastavit lepší marketingovou strategii či vytvořit portfolio pro PR komunikaci, atd. Kreativní voucher je určen výhradně k nákupu kreativní služby.

Kdo poskytuje kreativní vouchery?

Poskytovatelem dotace na kreativní voucher je Středočeské inovační centrum, spolek (SIC), finanční prostředky SICu přidělil Středočeský kraj.

Jaká je nejnižší a nejvyšší podpořená částka?

Nejnižší částka, o kterou lze žádat, je 50.000 Kč, nejvyšší 300.000 Kč pro projekty z oblasti průmyslového designu nebo 200.000 Kč pro projekty z oblastí ostatních kreativních služeb, které jsou definovány ve Výzvě. Maximální míra podpory byla navýšena na 85 % z celkových uznatelných nákladů, nemůže ale překročit maximální míru podpory, tedy 300 000/200 000 Kč.

Co je kreativní služba?

Pro potřeby Výzvy je kreativní služba chápána jako originální inovační služba navržená kreativcem (Poskytovatelem kreativní služby) podle zadání podniku (Žadatele). Kreativní služby pak musí vycházet z kreativních oborů definovaných ve Výzvě.  Realizovaná kreativní služba by měla mít přímý dopad na zlepšení výrobních a obchodních aktivit žadatelského podniku.

Co je služba experta?

Může se stát, že Žadatel při zadávání kreativní služby nedokáže přesně definovat své potřeby a jejich rozsah. V tomto případě se může Žadatel obrátit na kontaktní osobu programu, která pomůže vybrat vhodného experta pro danou oblast. Tato služba se pak stává součástí projektu a je z něho financována.

Co jsou uznatelné náklady?

Uznatelné náklady pro potřeby Výzvy jsou pouze a výhradně náklady, které Žadatel o kreativní voucher plánuje vynaložit na nákup kreativních služeb od Poskytovatelů kreativních služeb z kreativních oblastí definovaných ve Výzvě. Uznatelné náklady jsou podrobně popsány v oddílu VI. Výzvy v kapitole Uznatelné náklady. Pouze uznatelné náklady lze hradit z podpory Kreativního voucheru.

JE SLUŽBA EXPERTA UZNATELNÝM NÁKLADEM?

Ano, služba experta je uznatelným nákladem do výše 15 000 Kč (v maximálním rozsahu 10 hodin). Pokud Žadatel tuto částku překročí, bude vzniklé vícenáklady hradit z vlastních finančních zdrojů. DPH za služby experta v tomto případě však není uznatelným nákladem, a to bez ohledu na to, zda je expert a/nebo Žadatel plátcem DPH.

Je dph uznatelným nákladem?

Daň z přidané hodnoty (DPH) vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem pouze v případě, že Příjemce kreativního voucheru (Žadatel) není plátcem DPH.

Co nejsou uznatelné náklady?

Za neuznatelné náklady jsou ve Výzvě považovány všechny náklady, které nemají přímou souvislost s realizací kreativní služby. Rovněž se neuznatelnými náklady rozumí náklady na standardizované a běžně dostupné služby jako například: jazykové překlady, tlumočení, jazykové korektury, nákup uměleckých děl, nákup fotografií z fotobanky, nákup inzertního prostoru, cestovné, stravné; nákup právních služeb jako například nákup licencí a patentů. Neuznatelnými náklady je rovněž administrace projektu, na který je dotace čerpána.  Neuznatelné náklady nelze hradit z dotace Kreativního voucheru.

CO ZNAMENÁ PRŮZKUM KONKURENČNÍCH ŘEŠENÍ K POŽADOVANÉ KREATIVNÍ SLUŽBĚ?

Při věcném hodnocení Žádosti o kreativní voucher sleduje komise, zda se Žadatel aktivně zabýval vyhodnocením svém konkurence v dané oblasti podnikání v Čechách, případně v zahraničí a zda jeho konkurenti využívají stejné nebo obdobné kreativní služby.

Kdo může o kreativní voucher požádat?

O kreativní voucher může požádat malý a střední podnik, který je právnickou osobou a má sídlo nebo provozovnu na území Středočeského kraje. V případě, že má na území SČK registrovánu pouze provozovnu, musí v ní pracovat nadpoloviční počet všech zaměstnanců Žadatele.

MSP se pro potřeby aktuální 3. výzvy rozumí podnikající právnická osoba, jejíž počet zaměstnanců je menší než 250, částka ročního obratu nepřesahuje 50 mil. eur nebo částka rozvahy nepřesahuje 43 mil. eur. Vzhledem k tomu, že je podpora poskytována v režimu podpory de minimis, je nutné, aby přidělenou podporou nedošlo k překročení jeho limitu (200.000 eur nebo jeho ekvivalent v Kč), a to ani v součtu s dalšími podporami de minimis, které podnik v předchozích dvou fiskálních letech a v současném fiskálním roce obdržel. V případě, že Příjemce poskytuje služby obecného hospodářského zájmu, nepřekračuje limit 500.000 eur nebo jeho ekvivalent v Kč, a to ani v součtu se všemi dalšími podporami de minimis, které Příjemce v předchozích dvou fiskálních letech a v současném fiskálním roce obdržel.

MŮŽE O KREATIVNÍ VOUCHER POŽÁDAT OSVČ?

O kreativní voucher dle pravidel 3. výzvy osoba samostatně výdělečně činná požádat nemůže.

Kdo je poskytovatel kreativní služby?

Kreativní službu poskytuje kreativec, který splňuje podmínky Poskytovatele dotace: kreativec se sídlem v celé ČR s prokazatelně doložitelnou, nejméně tříletou praxí v nabízeném kreativním oboru, nejméně tři reference z nabízeného kreativního oboru a registrace a uveřejnění v Kreativní galerii na webu SIC.

Pokud potřebuje podnik vybrat vhodnou kreativní službu a kreativce, může mu SIC pomoci?

Středočeské inovační centrum, respektive projektový manažer kreativních voucherů, může Žadateli o kreativní voucher poskytnout doplňující informace a aktivně mu pomoci při výběru odpovídajícího Poskytovatele kreativní služby.

 

KDY MŮŽE PODNIK POŽÁDAT O KREATIVNÍ VOUCHER?

Kdykoliv od vyhlášení výzvy 1.4.2020 až do 31. 1. 2021.

Kolik může podnik předložit do výzvy žádostí?

Každý podnik může ve 3. výzvě předložit pouze 1 žádost. Pokud byla podniku žádost zamítnuta, může po obdržení zamítavého stanoviska předložit žádost jinou.

Kdy může podnik zahájit spolupráci s poskytovatelem kreativní služby?

Realizace spolupráce může být zahájena nejdříve dnem podání Žádosti o poskytnutí kreativního voucheru. Pokud však Žádost nebude schválena, bude muset Žadatel realizaci služby uhradit z vlastních prostředků.

Mohu spolupracovat s kreativcem, který není zaregistrovaný v kreativní galerii SIC?

Za účelem poskytnutí dotace KV může podnik spolupracovat pouze s Poskytovatelem kreativní služby, který je zaregistrován v Kreativní galerii SIC. Pokud si však podnik najde kreativce, který dosud není zaregistrovaný v Kreativní galerii, ale jinak splňuje všechny požadavky Poskytovatele dotace, doporučí kreativci zaregistrování do uvedené galerie a pokud splní všechny podmínky k registraci, bude jeho profil zveřejněn a tím bude naplněna podmínka aktivní registrace v kreativní galerii.

Kdy může podnik předložit žádost o proplacení dotace?

Žádost o proplacení dotace se podává do 30 dnů po ukončení realizace projektu. Nejpozději však do 30. 11. 2021.

MŮŽE BÝT REALIZACE PROJEKTU PRODLOUŽENA OPROTI DATU UVEDENÉMU VE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ KREATIVNÍHO VOUCHERU?

Dle pravidel 3. výzvy má Žadatel na realizaci kreativní služby/projektu 12 měsíců od data podání žádosti. Pokud však nastanou závažné a uznatelné důvody, vyžadující si prodloužení realizace, Příjemce dotace neprodleně informuje manažera programu a podá písemnou žádost o prodloužení. Manažer programu posoudí oprávněnost žádosti a Příjemce dotace uvědomí.

KOHO MOHU KONTAKTOVAT V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ?

Můžete se obrátit na projektovou manažerku: Barbara Svojanovská, tel:. +420 775 742 431; mail: svojanovska@s-ic.cz