FAQ

MENU

Co je kreativní voucher a k čemu slouží?

Kreativní voucher je jednorázová finanční podpora, která si klade za cíl podpořit spolupráci malých a středních podniků (dále MSP) s kreativci. Propojení firemního a kreativního sektoru by podnikům mělo pomoci  navrhnout  nebo propagovat výrobek či službu, nastavit lepší marketingovou strategii či vytvořit portfolio pro PR komunikaci, atd. Kreativní voucher je určen výhradně k nákupu kreativní služby.

Kdo poskytuje kreativní vouchery?

Poskytovatelem dotace na kreativní voucher je Středočeské inovační centrum, spolek (SIC).

Jaká je nejnižší a nejvyšší podpořená částka?

Nejnižší částka, o kterou lze žádat, je 50.000 Kč, nejvyšší 300.000 Kč v případě projektů průmyslového designu nebo 200.000 Kč pro ostatní kreativní služby z oborů definovaných ve Výzvě. Maximální míra podpory činí 75 % z celkových uznatelných nákladů.

Co je kreativní služba?

Pro potřeby Výzvy je kreativní služba chápána jako originální inovační služba navržená dle požadavků zadavatele (firmy) a vycházející z kreativních oborů definovaných ve Výzvě,  vedoucí ke zlepšení vyvíjeného či nabízeného produktu, služeb či používaného procesu. Poskytovatelem takové služby je kreativec splňující požadavky Výzvy.

Co jsou uznatelné náklady?

Uznatelné náklady pro potřeby Výzvy jsou pouze a výhradně náklady, které Žadatel o kreativní voucher plánuje vynaložit na nákup kreativních služeb od Poskytovatelů kreativních služeb z kreativních oblastí definovaných ve Výzvě. Uznatelné náklady jsou rovněž podrobně popsány v oddílu V. Uznatelné náklady ve Smlouvě o poskytnutí kreativního voucheru.

Je dph uznatelným nákladem?

Daň z přidané hodnoty (DPH) vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem pouze v případě, že Příjemce kreativního voucheru není plátcem DPH.

Co nejsou uznatelné náklady?

Za neuznatelné náklady jsou ve Výzvě považovány všechny náklady, které nemají přímou souvislost s realizací kreativní služby. Rovněž se neuznatelnými náklady rozumí náklady na standardizované (ne kreativní) a běžně dostupné služby jako například: jazykové překlady, tlumočení, jazykové korektury, nákup uměleckých děl, nákup fotografií z fotobanky, nákup inzertního prostoru, cestovné, stravné, apod.

Kdo může o kreativní voucher požádat?

O kreativní voucher může požádat podnik, který má registrované sídlo nebo provozovnu na území Středočeského kraje a splňuje podmínky malého a středního podniku – MSP se pro potřeby této Výzvy rozumí podnikající fyzická nebo právnická osoba, jejíž počet zaměstnanců je menší než 250, částka ročního obratu nepřesahuje 50 mil. eur nebo částka rozvahy nepřesahuje 43 mil. eur. Vzhledem k tomu, že je podpora poskytována v režimu podpory de minimis, je nutné, aby přidělenou podporou nedošlo k překročení jeho limitu (200.000 eur nebo jeho ekvivalent v Kč), a to ani v součtu s dalšími podporami de minimis, které podnik v předchozích dvou fiskálních letech a v současném fiskálním roce obdržel. V případě, že příjemce poskytuje služby obecného hospodářského zájmu, nepřekračuje limit 500.000 eur nebo jeho ekvivalent v Kč, a to ani v součtu se všemi dalšími podporami de minimis, které příjemce v předchozích dvou fiskálních letech a v současném fiskálním roce obdržel.

O kreativní voucher může dle pravidel Výzvy požádat rovněž osoba samostatně výdělečně činná, splňující podmínky Poskytovatele dotace.

Kdo je poskytovatel kreativní služby?

Kreativní službu poskytuje kreativec, který splňuje podmínky Poskytovatele dotace: kreativec se sídlem v celé ČR s prokazatelně doložitelnou nejméně tříletou praxí v nabízeném kreativním oboru, nejméně tři reference z nabízeného kreativního oboru a registrace a uveřejnění v Kreativní galerii na webu SIC.

Pokud potřebuje podnik vybrat vhodnou kreativní službu a kreativce, může mu SIC pomoci?

Ano, Středočeské inovační centrum, respektive projektový manažer kreativních voucherů, může Žadateli o kreativní voucher poskytnout doplňující informace a aktivně mu pomoci při výběru odpovídajícího Poskytovatele kreativní služby.

Kontakt na manažera najdete zde: http://kreativnivouchery.s-ic.cz/#kontakt

Kdy může podnik požádat o kreativní voucher?

Kdykoliv od vyhlášení výzvy až do 31. 1. 2020.

Kolik může podnik předložit do výzvy žádostí?

Každý podnik může ve druhé Výzvě předložit max. 2 žádosti, přičemž platí, že v procesu od předložení Žádosti SIC do doby zamítnutí ze strany SIC nebo do doby vydání Rozhodnutí o přiznání podpory malého rozsahu SIC, může být aktivní vždy pouze 1 žádost. Jinými slovy, pokud byla podniku žádost zamítnuta, může předložit znova stejnou nebo jinou. Anebo pokud podnik stihne během doby vyhlášení výzvy úspěšně dokončit první spolupráci, může předložit ještě druhou žádost.

Kdy může podnik zahájit spolupráci s poskytovatelem kreativní služby?

Realizace spolupráce může být zahájena kdykoliv od  vyhlášení Výzvy, avšak je třeba mít na zřeteli, že bez schválení Žádosti o poskytnutí kreativního voucheru není Poskytovatel dotace povinen tuto dotaci uznat a proplatit. Firma na sebe tedy bere určité riziko. Jistotu proplacení má až po schválení Žádosti, podepsání Smlouvy o poskytnutí kreativního voucheru a vydání Rozhodnutí o přidělení dotace.

Mohu spolupracovat s kreativcem, který není zaregistrovaný v kreativní galerii SIC?

Pokud si firma najde kreativce, který dosud není zaregistrovaný v Kreativní galerii, ale jinak splňuje všechny požadavky Poskytovatele dotace, doporučí  kreativci zaregistrování do uvedené galerie a uvědomí o tom Poskytovatele dotace, který posoudí, zda kreativec splňuje požadovaná kritéria pro registraci a zveřejnění v Kreativní galerii na webu SIC.

Co se stane, když podnik nedoloží smlouvu o poskytnutí kreativní služby?

V takovém případě  může SIC odstoupit od Smlouvy o poskytnutí kreativního voucheru a neproplatí již schválenou dotaci.

Kdy může podnik předložit žádost o proplacení dotace?

Kdykoliv po oficiálním předání výsledků smluvně dohodnuté spolupráce mezi Příjemcem dotace a Poskytovatelem kreativní služby, nejpozději však do 30. 11. 2020.